Armory
Qeq playing ironically
80 Undead Priest Angrathar

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
57384
Arena Points
2716
Total Kills
3397
Rating 2v2
2444
BEST COMP EU JK
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
2535
hehehehe
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy