Armory
Qvist
80 Orc Shaman Angrathar

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
1876
Arena Points
0
Total Kills
2968
Rating 2v2
0
-
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy