Armory
Revathar Brotherhood of Edge
80 Human Warrior Angrathar

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
75000
Arena Points
3913
Total Kills
16596
Rating 2v2
1997
Kashtany
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1500
ZnR
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy