Armory
Unlocker Quick Maths
80 Human Warrior Angrathar

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
55600
Arena Points
1439
Total Kills
3130
Rating 2v2
2777
monkey here
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1983
Badboy from Naigeria
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy