Armory
Zevgart Brotherhood of Edge
80 Human Paladin Angrathar

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
48349
Arena Points
1082
Total Kills
17588
Rating 2v2
1997
Kashtany
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1500
ZnR
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy