Armory
Dog Bane of Doom
80 Human Warlock Feronis

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
32369
Arena Points
286
Total Kills
13396
Rating 2v2
2320
druzyna przyjazni
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
0
sniping so hard
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy