Armory
Matthiu Rulers of Life
80 Human Priest Feronis

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
26619
Arena Points
832
Total Kills
3610
Rating 2v2
1909
ChybakuHwaGlazuhnik
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy