Armory
Mitonaur Bane of Doom
80 Night Elf Druid Feronis

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
43727
Arena Points
2710
Total Kills
1090
Rating 2v2
1976
Wjazd
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1955
Ostatni gold wydany
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy