Armory
Typiara MILOSC PRZETRWA WSZYSTKO
80 Draenei Shaman Feronis

PvP Statistics

Gladiator's Statistics

Honor Points
55581
Arena Points
638
Total Kills
30877
Rating 2v2
0
-
nazwa klasy nazwa klasy
Rating 3v3
1428
We can do that
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy
Rating 5v5
0
-
nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy nazwa klasy